Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz użycia strony internetowej http://www.magazyn.kreatywnie.com. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu oraz zawarciem umowy między usługobiorcami (zwanymi dalej „Użytkownikami”) a firmą Kreatywnie.com Dorota Freitag

Usługa


1. Serwis http://www.magazyn.kreatywnie.com/ jest prowadzony przez firmę Kreatywnie.com Dorota Freitag z siedzibą w Poznaniu, Piekary 10/3, zwaną dalej „Administratorem”.

2. Za pośrednictwem serwisu Użytkownik może czytać publikowane treści i nabywać oferowane w nim produkty w formie plików do pobrania na elektroniczny nośnik informacji i korzystać z nich zgodnie z regulaminem i prawami autorskimi.

Zawarcie Umowy

1. Zawarcie umowy, na podstawie której następuje świadczenie usług oferowanych przez Kreatywnie.com Dorota Freitag następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jednocześnie utworzone zostaje konto Użytkownika w serwisie. Konto umożliwia Użytkownikowi dokonywanie zakupów, wpłat oraz pobieranie zakupionych produktów.

2. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez Kreatywnie.com Dorota Freitag w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła, które Użytkownik ustala we własnym zakresie podczas rejestracji w serwisie. Login do systemu to konto email użytkownika. W razie zapomnienia hasła istnieje możliwość odzyskania go za pomocą formularza odzyskiwania hasła. Użytkownik otrzyma przypomnienie pocztą elektroniczną na adres, który został zdefiniowany podczas rejestracji w serwisie.

4. Użytkownik zobowiązuje się utrzymać w tajemnicy hasło.

5. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza ponadto, iż jest świadom, że usługa świadczona przez Kreatywnie.com Dorota Freitag nie może zostać zwrócona z uwagi na jej charakter, w związku z czym Użytkownik nie może od umowy odstąpić, a jedynie ją rozwiązać - czyli wystąpić o likwidację konta.

Zakup

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://www.magazyn.kreatywnie.com/. Po złożeniu zamówienia użytkownik dostaje wiadomość e-mailem, na podany przez niego adres, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji co oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.

2. Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu przez Kreatywnie.com Dorota Freitag informacji o pozytywnej realizacji przez Użytkownika transakcji.
Formy płatności:

system Platnosci.pl – internetowe płatności kartą lub przelewem
poprzez SMS
przelew na konto Kreatywnie.com Dorota Freitag.

Numer konta i dane do przelewu:
47 1140 2017 0000 4302 1090 1488
Kreatywnie.com Dorota Freitag, ul. Piekary 10/3, 61-823 Poznań

Realizacja zamówienia po akceptacji płatności trwa do 48 godzin po otrzymaniu powiadomienia o płatności przez Kreatywnie.com Dorota Freitag. Użytkownik zostanie powiadomiony elektroniecznie o akceptacji płatności i możliwości korzystania z serwisu.

Odpowiedzialność firmy Kreatywnie.com Dorota Freitag


1. Właściciel serwisu Kreatywnie.com Dorota Freitag zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.

2. Kreatywnie.com Dorota Freitag nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu usług, o których mowa w punkcie powyżej.

3. Kreatywnie.com Dorota Freitag nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.

4. Kreatywnie.com Dorota Freitag nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) loginu (identyfikatora) Użytkownika lub hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z serwisu oraz z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

Zamówione produkty

1. Użytkownik może użytkować produkty tylko zgodnie z obowiązującym prawem autorskim. Ich dalsze rozpowszechnianie, kopiowanie, przetwarzanie bez zgody autorów jest zabronione. Wszelkie produkty udostępniane za pośrednictwem serwisu podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać. Po uzyskania informacji o takiej sytuacji, Kreatywnie.com Dorota Freitag może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do produktu.

Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez list elektroniczny z prośbą o rozwiązanie niniejszej Umowy. Użytkownik zgłasza Kreatywnie.com Dorota Freitag żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Rozwiązanie umowy przez Kreatywnie.com Dorota Freitag nastąpi jeżeli Użytkownik: wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z Regulaminem, używa lub usiłuje używać serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, włamuje się lub usiłuje się włamać na serwery serwisu.

3. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez Kreatywnie.com Dorota Freitag uznane za niepożądane, Kreatywnie.com Dorota Freitag zawiadomi o tym fakcie Użytkownika i wezwie go do natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do wezwania, umowa zostanie rozwiązana, przy czym uważać się będzie, że nastąpiło to z przyczyny leżącej po stronie Użytkownika.

4. Rozwiązanie umowy spowoduje likwidację konta.

Reklamacje

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w powyższym regulaminie drogą elektroniczną na adres: kreatywnie_magazyn@poczta.fm lub pocztą na adres: Kreatywnie.com Dorota Freitag ul. Piekary 10/3, 61-573 Poznań.

2. Kreatywnie.com Dorota Freitag rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O przedłużeniu terminu reklamacji oraz o odmowie uwzględnienia reklamacji Kreatywnie.com Dorota Freitag poinformuje Użytkownika.

Ceny

1. Wszystkie ceny w Serwisie są cenami brutto (23% VAT).

Nasze ceny:
przy płatności SMS lub kartą: 7,32 zł
przelewem na konto: 6,05 zł

Przepisy końcowe

1. Kreatywnie.com Dorota Freitag zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej.

2. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej http://www.magazyn.kreatywnie.com/.